CORONA-MAATREGELEN PSYCHOLOGENPRAKTIJK VAARTJES


Wij hanteren de aanbevelingen zoals deze door het RIVM zijn gedaan en volgens de GGZ-richtlijnenen tevens zijn uitgewerkt in adviezen van het NIP:


  • Bij twijfel over gezondheid (verkoudheids- / ziekteverschijnselen) wordt verzocht niet te komen en de afspraak tijdig af te bellen.


  • Ouders wordt verzocht, waar dat kan, om het kind alleen te laten komen. Waar dit niet gewenst is verzoeken we om maximaal 1  begeleidende ouder in de wachtruimte te laten plaatsnemen.


  • Het onderzoek wordt gestaakt als door het niet-corrigeerbare gedrag van het kind de veiligheid in het geding komt.


  • Een intakegesprek kan met beide wettelijk vertegenwoordigers plaatsvinden indien van toepassing.


  • In de planning wordt extra tijd ingepland tussen vertrek van kind/ouder(-s) en komst van het volgende kind / ouder(-s), zodat bij verlaten en binnentreden van de praktijk de anderhalve meter regel niet in het geding komt. Houdt u zoveel mogelijk aan de geplande begin-en eindtijden van de gemaakte afspraak.


  • Wij hanteren de anderhalve meter regel, zowel bij verplaatsingen als bij gebruik wachtruimte en testruimte. In het geval testmateriaal aangereikt dient te worden (bij psychologische onderzoeken) kan de anderhalve meter regel niet gehanteerd worden en zal gebruik gemaakt worden van een plexiglas scherm op tafel.


  • In de praktijk is voldoende desinfecterende zelfdrogende handgel aanwezig die direct bij binnenkomst wachtruimte gebruikt dient te worden. Ditzelfde geldt na een WC-bezoek.


  • Tafeloppervlak, handgrepen, relingen en deurknoppen worden tussendoor gereinigd. dat geldt tevens voor de testmaterialen (bij hergebruik binnen 24 uur vindt ontsmetting plaats).


  • Waar kan wordt gebruik gemaakt van videobellen via een AVG-Proof applicatie. Dit stemmen we samen met u af!